artykuł nr 1

Informacja

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych i sektorowych prowadzonych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) oraz o zamówieniach sektorowych, których wartość nie przekracza progów, od których uzależnione jest stosowanie ustawy, prowadzonych w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień, znajdują się w menu po lewej stronie, pod pozycją Ogłoszenia.

Pod treścią każdego ogłoszenia załączane są pliki do pobrania takie jak: specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wyjaśnienia i modyfikacje specyfikacji, a także inne wymagane przepisami dokumenty związane z danym postępowaniem o udzielenie zamówienia.

UWAGA

W związku ze stanem epidemii wprowadza się Zarządzenie Prezesa AQUA-Sopot Sp. z o.o. w sprawie otwarcia ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez AQUA-Sopot Sp. z o.o.

Zgodnie z treścią Zarządzenia Nr 14/2020 z dnia 23 listopada 2020 r.:

W AQUA-Sopot Spółce z o.o. w Sopocie wprowadza się poniższe zasady otwarcia ofert w postępowaniach o
udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez AQUA-Sopot Sp. z o.o.:

1. Ze względu na stan epidemii Zamawiający nie będzie dokonywał publicznego otwarcia ofert. 

2. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, powiadomi drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, nazwach i adresach Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz o cenach ofert.

 

Treść Zarządzenia Nr 14/2020 załączona jest poniżej. 

Poniżej załączono pliki do pobrania:

1. Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUA-Sopot Sp. z o. o.

2. Zarządzenie Prezesa AQUA-Sopot Sp. z o.o. Nr 14/2020 z dnia 23 listopada 2020 r.

3. Regulamin określający zasady zawierania umów dla zamówień określonych w art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dofinansowanych z Funduszu Spójności w ramach projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot".