artykuł nr 1

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem
i wykonaniem umów

 

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest AQUA-Sopot Sp.  z o.o., zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: AQUA-Sopot Sp. z o.o. 81-740 Sopot ul. Polna 66-68 lub pocztą elektroniczną  na adres aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl albo telefonując pod numer: (58) 555-49-20.
  2. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest złożenie oferty w celu zawarcia umowy z Administratorem, a po jej przyjęciu przez Administratora umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
  3. Twoje dane osobowe, jak również dane osób wskazanych przez Ciebie w związku z ich uczestnictwem w zawarciu i/lub realizacji umowy, przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z  zawarciem, realizacją Umowy, w tym jej rozliczeniem.
  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 10 lat od dnia wykonania umowy, rozwiązania umowy lub dłużej w przypadku postępowań spornych (polubownych lub sądowych) - do czasu ich prawomocnego ukończenia.
  6. Administrator przekaże Twoje dane odbiorcom zajmującym się obsługą informatyczną Spółki AQUA-Sopot Sp. z o.o., Wspólnikowi, wszystkim podmiotom, które mają prawo dostępu do dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenia zamówienia na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez AQUA-Sopot Sp. z o.o. oraz na podstawie przepisów prawa regulujących dostęp do informacji publicznej.    
  7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych – za wyjątkiem usunięcia danych złożonych w związku z ubieganiem się i uzyskaniem zamówienia sektorowego.
  9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.